Resum

Prenent com a base la teoria del capital social, podem considerar que els individus formen part d’una estructura social que els permet accedir a diferents recursos a partir de les relacions que es generen. En educació, estudis recents demostren la importància d’atendre aquest vessant social, amb l’accent posat en el capital social com a element clau en la millora de la praxi educativa. Degut a la seva importància en l’entramat educatiu, aquesta mirada s’ha dirigit cap a la figura dels mestres i el seu desenvolupament professional. No obstant, encara són escassos els estudis que trobem en la literatura sobre el capital social i els mestres, especialment en la formació inicial a la universitat i en la posterior incorporació a les escoles. Fent palès aquest buit incipient, la present tesi doctoral neix amb l’objectiu principal d’explorar quina és la relació entre el capital social dels futurs mestres i dels mestres novells amb el seu desenvolupament professional. Concretament, la tesi s’estructura mitjançant la presentació d’un compendi de tres articles científics per tal de donar resposta als interrogants de la recerca. Per aconseguir-ho, ens centrem en l’objecte d’estudi del capital social dels mestres com a concepte multidimensional i en la seva aproximació a partir de la teoria i l’anàlisi de xarxes socials. Les troballes confirmen la relació entre un major capital social i la millora del desenvolupament professional. Al seu torn, apunten cap a la importància d’entendre les estructures socials en els contextos educatius de la universitat i l’escola, mitjançant l’exploració de diferents aspectes tal com les posicions i les connexions, la freqüència de les interaccions, la naturalesa dels recursos, les relacions formals i informals, el rol de la confiança, o els valors i els objectius compartits dins de les xarxes. Finalment, suggerim els elements a tenir en compte en els diferents programes i reformes educatives per tal de fomentar el capital social: major vinculació dels mestres, promoció de climes col·laboratius, increment de la confiança, foment de vincles amb la comunitat i aplicació d’accions d’acollida i mentoratge.