Resum:

El present treball aborda la promoció de la salut psicosocial des del paradigma de la resiliència i les aportacions de la logoteràpia de Viktor Frankl. El seu objectiu ha estat descriure i analitzar com es desenvolupa un procés resilient en l’àmbit laboral docent. Concretament, es descriu el procés de canvi experimentat per un institut d’educació secundària enfrontat a un context de dificultat i de quina manera ha estat capaç de renéixer i sortir-ne enfortit. Hem analitzat com s’activa el procés resilient, la naturalesa dels factors implicats, la relació que s’estableix entre aquests i com interactuen per aconseguir una adaptació positiva. Hem optat per una metodologia qualitativa mitjançant un mètode d’estudi de casos d’orientació etnogràfica.
El treball aporta un model d’anàlisi del procés resilient que ha resultat útil per precisar el concepte de resiliència en l’àmbit laboral així com per integrar les dades recollides en el treball de camp. En les conclusions es discuteix el paper de la dimensió noètica o espiritual, la recerca del sentit i la vinculació positiva en l’activació del procés resilient. Igualment s’emfasitza la importància del lideratge i la interacció existent entre la resiliència personal i la organitzativa. També s’apunten possibles estratègies per potenciar, facilitar o estimular el procés resilient en una situació laboral. Finalment, s’examinen les repercussions de l’activació d’un procés resilient en la promoció de la salut laboral.