Resum:

Aquesta tesi doctoral té la voluntat d’elaborar una proposta de model d’avaluació de les competències socials des de l’àrea de l’Educació Física. S’utilitza un disseny observacional: nomotètic (diversos participants que executen una mateixa tasca), de seguiment (diferents patrons de conductes observades durant mesos) i multidimensional (diverses dimensions que es corresponen amb els criteris de l’instrument d’observació), amb la creació d’una eina ad hoc metodològicament validada. D’aquest disseny es deriven una sèrie de decisions sobre els participants, els instruments d’observació i de registre i el procediment d’anàlisi. S’utilitza l’anàlisi seqüencial de retards, prospectius i retrospectius, per obtenir les taules seqüencials que generen les discussions i l’anàlisi de resultats. L’anàlisi seqüencial posa en relació conductes obtingudes diacrònicament i busca patrons de repetició en el temps. D’altra banda, l’anàlisi seqüencial de retards es complementa amb la utilització de la tècnica de coordenades polars que permet obtenir un mapa complet de les interrelacions entre les diferents categories de les diverses dimensions. A partir de l’eina ad hoc i dels resultats obtinguts s’ha elaborat la proposta de model d’avaluació de les competències socials de l’àrea de l’Educació Física. La característica més destacada de la recerca és la utilització del programa HOISAN 1.6.3 (Hernández-Mendo et al., 2012), que permet per primer cop calcular de manera informatitzada l’anàlisi de coordenades polars.