Resum:

L’objectiu central del nostre treball ha estat, d’una banda, descriure i analitzar allò que s’esdevé quan s’incorporen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un model formatiu d’ensenyament superior presencial; de l’altra, observar el procés d’interacció didàctica durant la incorporació progressiva de les TIC a l’ensenyament superior, explicar el procés de desenvolupament i construcció d’una plataforma telemàtica i, consegüentment, ser motors de canvi i millora des de la praxi del procés d’interacció didàctica amb el suport de les TIC a l’ensenyament superior presencial.
Atesa la naturalesa del que es volia investigar, doncs, hem volgut aproximar-nos metodològicament a un enfocament científic emergent o multiparadigmàtic.
Per tant, aquesta recerca se centra en l’avaluació, en la descripció i en l’anàlisi de la mostra observada, alhora que ens apropa en un nou escenari didàctic dins l’ensenyament superior basat en la bimodalitat presencial. Una bimodalitat presencial entesa a partir de les sinergies entre una varietat multimetodològica d’activitats i dinàmiques presencials a l’aula i una extensió de la mateixa presència, a partir del complement i del suport de les TIC.