Resum

En aquesta recerca ens hem qüestionat que la lectura i l’escriptura siguin tan sols eines que es poden adquirir o a les quals podem accedir per comprendre un text, si no que constitueixen, en si mateixes, autèntiques experiències de mediació simbòlica de l’ésser humà. Considerant això, l’objectiu de la recerca ha estat: comprendre l’experiència d’aprendre a llegir i a escriure, principalment en l’àmbit escolar, com sendes que constitueixen l’elaboració de la identitat personal en termes narratius, fonamentada en les categories filosòfiques de l’obra de Paul Ricoeur. Hem escollit Paul Ricoeur com a autor de referència perquè en els seus plantejaments filosòfics ens ofereix idees molt suggeridores per a pensar el fenomen d’investigació, ja que ens situa en un paradigma fenomenològic hermenèutic que ens obre la porta a una teoria de l’acció en l’acte de lectura, que també ens permet articular una teoria de l’escriptura en relació a la configuració de la identitat en termes narratius. De manera que ens aporta les idees necessàries per articular l’experiència d’aprendre a llegir i a escriure a l’escola com a experiències que incideixen, finalment, en la comprensió d’un mateix. El paradigma fenomenològic hermenèutic travessa tota la fonamentació teòrica i, també, l’itinerari de la investigació, que no és més que una ‘posada en pràctica’ d’aquesta perspectiva. Per tant, hem treballat amb relats: 32 escrits i 22 orals, procedents de 16 mestres i 16 estudiants universitaris. Per a interpretar-los hem establert una dialèctica amb el món dels textos que engloba tres nivells: explicació, interpretació i comprensió. A partir d’aquesta interpretació hem establert cinc dimensions rellevants en l’experiència de llegir i escriure a l’escola: filiació, apropiació o inscripció simbòlica, ruptures, experiència escolar i petjades. Això ens ha permès entendre la lectura i l’escriptura com a experiències fenomenològiques hermenèutiques, més enllà de la didàctica de les llengües i els processos d’adquisició de les competències bàsiques de la lecto-escriptura pròpies del sistema escolar. Això implica replantejar la manera d’aproximar-se a l’experiència escolar quan es tracta de què els alumnes penetrin en la legitimitat com a manera de comprendre’s a sí mateixos.