Resum

L’objecte formal de la tesi rau en explorar la noció de formació (Bildung) en l’obra d’Edith Stein a partir del mètode hermenèutic. La formació, en l’obra steiniana, transcendeix el significat il·lustrat. Es relaciona, essencialment, amb el procés de donar forma, amb la configuració de la personalitat humana a través d’un conjunt de forces externes i internes. La formació, tal como la concep Edith Stein, és un procés sense fi que s’aplica a ambdues dimensions de la persona humana. D’una banda, a la formació de l’exterioritat, que inclou la corporeïtat i exigeix un conjunt d’elements del món material i, de l’altre, a la formació de a interioritat que inclou, essencialment, l’ànima i que requereix d’una altre tipus d’elements de l’entorn espiritual.