Resum:

L’objectiu principal de la tesi és analitzar i interpretar un projecte que permet posar en marxa un veritable procés creatiu d’hibridació entre l’àmbit educatiu i l’artístic. La recerca dedica la primera part, el marc teòric, a analitzar les causes fonamentals que expliquen el distanciament que històricament han mostrat les polítiques culturals vers l’educació a Catalunya i seguidament descriu i analitza el gir considerable que les polítiques culturals i educatives han fet en la manera de relacionar-se i de veure les possibilitats de llur interrelació. La discussió d’aquesta primera part porta a concloure que la Pedagogia de l’Experiència, la Pedagogia de la Complexitat i la Pedagogia de la Sostenibilitat són els fonaments dels projectes d’integració de l’art en educació entre diferents agents i institucions educatives i culturals. En la segona part, el treball de camp, hem explorat com la dimensió creativa-artística dels impulsors dels projectes d’integració de l’art en educació evita l’aïllament inter-institucional en projectes compartits. Seguidament, a través d’un estudi de cas en profunditat —el projecte Art i Escola de l’ACVIC— hem analitzat un projecte d’integració de l’art en educació a Catalunya que fa visible un alt nivell de col·laboració i reconeixement mutu entre professionals de l’art i l’educació i afavoreix noves propostes, metodologies i maneres d’avaluar. Finalment, a la part de les conclusions, hem definit les condicions de qualitat d’un projecte d’integració de l’art en educació i hem assenyalat les orientacions pedagògiques per al seu disseny i desenvolupament.