Equip Investigador

Dr. Jordi Riera (investigador principal); Dr. Jordi Longás; Dr. Tomàs AndrésDra. Irene Cussó; Dra. Pilar Dotras, Roger Ballús i Marta Garcia

Entitat finançadora: Ministerio de ciecnia, innovación y universidades

Un dels principals reptes que afronta el nostre país actualment és proporcionar respostes eficaces, sostenibles i innovadores a problemes educatius i socials complexos com la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i l’èxit educatiu. La cronicitat de la pobresa a Espanya (Flores, 2016); la correlació entre pobresa, rendiment escolar i exclusió social (Sarasa i Sales, 2009); i el fet que un 33% dels nens estigui en risc de pobresa (Eurostat, 2018) proporciona evidències substancials de l’abast i la rellevància d’aquests reptes. En aquest sentit, estudis internacionals mostren com les xarxes basades en la comunitat ofereixen una resposta eficaç i col·laborativa a aquestes necessitats crucials (Moolenaar et al., 2009; Daly i Finnigan, 2009; Díaz-Gibson, Civís i Longás, 2013; Renée i McAlister, 2011; Sørensen i Torfing, 2010). La col·laboració dels actors implicats en un territori, com ara professors, estudiants, famílies, educadors socials, serveis socials, agents de salut, etc., amb èmfasi en la connectivitat i les relacions socials, sorgeix com a motor de canvi i oportunitat de millora. En conseqüència i atesa la nostra trajectòria, aquest projecte de recerca se situa entre la necessitat de promoure l’èxit educatiu, especialment en contextos vulnerables, i el nou marc de xarxes de corresponsabilitat socioeducativa, on l’escola està cridada a esdevenir un agent dinàmic connectat entorn.

El nostre projecte de recerca, en el marc del “Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020”, s’alinea clarament amb el repte número 6 “Ciències Socials i Humanitats i Ciència amb la Paraula de la Societat” del programa RETOS ( pàg. 71 de: https://www.redtcue.es/biblioteca/ecosistema/310-planestatalidi-2017-2020/file). En particular, volem aprofundir en el nostre coneixement de les noves tendències de governança de la “xarxa” per respondre a reptes com la inclusió social i l’èxit educatiu en contextos de vulnerabilitat. La seva novetat es basa en l’esforç per superar les polítiques fragmentades i l’acció professional mitjançant l’organització sistemàtica de la col·laboració interdisciplinària públic-privada com a formes més eficaces i sostenibles de treballar pel benestar. A més d’això, també pretenem compartir aquest saber fer i proporcionar noves formes de suport científic i tècnic que afavoreixin el creixement i l’èxit d’aquestes iniciatives en xarxa a Espanya.

L’interès de la investigació també es recolza en l’horitzó 2020 de la Unió Europea, que posa l’èmfasi en l’interès de la investigació en el camp de les ciències socials i les humanitats (SSH) pel seu caràcter transversal. En particular, ens centrarem en el repte número 6: “Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives”. D’acord amb les prioritats de l’Estratègia Europa 2020, la UE subratlla alguns reptes relacionats amb la nostra investigació que tenen una rellevància especial, com ara la reducció de les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, especialment en els nens, l’augment de la cohesió social, l’èxit educatiu i el desenvolupament de connectivitat socio-digital, a causa dels seus efectes sobre l’ocupabilitat, la competitivitat, la inclusió social i la compensació de les desigualtats entre regions. En resum, la nostra línia d’investigació vol contribuir a avançar cap a una Europa més social en què els drets socials siguin fonamentals per a la plena realització de la ciutadania europea, una ciutadania que ha de participar activament a la nostra societat per afrontar els canvis que es produeixen en un entorn innovador.