Resum:

L’objectiu principal de la investigació present és l’estudi dels danys no intencionats a l’escola, que es constitueixen com un problema per a la salut i la seguretat de l’alumnat.
Aquest estudi s’aborda amb una orientació que contempla la complementarietat de les metodologies qualitativa i quantitativa.
La investigació s’inicia a partir del disseny d’una sèrie de categories per descriure i analitzar els factors més rellevants d’aquest fenomen.
En segon lloc, s’ha construït i validat un instrument per enregistrar les dades més importants dels danys no intencionats.
En tercer lloc, s’ha aplicat aquest instrument al llarg d’un curs acadèmic, en 22 centres escolars i sobre una població total de 17494 alumnes.
Finalment, els resultats obtinguts han permès identificar les característiques principals dels danys no intencionats a l’escola i fer una proposta per a la seva prevenció.