Resum:

El present projecte de recerca pretén aportar evidencies empíriques que permetin conèixer millor el complex, i a vegades contradictori, debat entorn a com les companyies prenen les seves decisions d’endeutament. Per aquest motiu, en primer lloc s’ha realitzat un estudi bibliomètric sobre la recerca en economia financera, analitzant de manera detallada l’activitat científica que estudiava l’estructura de capital de l’empresa, així com la línia de recerca que més publicacions ha generat entre els anys 1995 i 2006.
A partir del marc de referència proveït per l’estudi bibliomètric, s’ha analitzat l’impacte de les decisions de finançament, inversió i dividends sobre la creació de valor de les empreses. S’ha estudiat també els efectes que tenen sobre les decisions de finançament l’ús de diferents mètrics que medeixen el valor creat. Per això s’ha utilitzat una mostra de 205 empreses que pertanyen a l’índex S&P 500 entre els anys 1994 i 2004, i una anàlisi de dades de panell. Els resultats que s’han obtingut han permès concloure que les tres decisions financeres són rellevants en matèria de creació de valor. L’anàlisi realitzat ha considerat la presencia i absència de les oportunitats de creixement que presentaven cada una de les companyies. S’ha conclòs també que la influència de les decisions financeres varia en funció del mètric utilitzat per mesurar la creació de valor, i finalment s’ha presentat també el model basat en el market value added com aquell que recull millor la influència de les decisions financeres.
La conclusió positiva de la influència de les decisions de finançament en matèria de creació de valor, ha motivat l’estudi de les dues principals teories explicatives de l’estructura de capital de l’empresa: teoria del trade-off i teoria de la jerarquització financera. Per realitzar aquest contrast s’ha utilitzat una mostra de 195 empreses del S&P 500 entre els anys 1997-2005 i una anàlisi de dades de panell. Els resultats obtinguts han permès concloure que les hipòtesis formulades per la teoria de la jerarquització financera troben una coincidència més gran, que no pas les formulades per la teoria del trade-off. Tot i això, la teoria de la jerarquització financera no té una capacitat explicativa plena al no poder aportar una explicació als resultats obtinguts per a algunes de les hipòtesis formulades.
Per aquest motiu s’ha realitzar un apropament nou als plantejats fins ara a la literatura sobre l’estructura de capital de l’empresa, tractant de trobar un marc de referència que fos capaç d’explicar les decisions de finançament a través de les noves aportacions realitzades pel corporate governance. Aquesta disciplina fa un fort èmfasis en el paper que juguen els stakeholders en la manera de governar les companyies. A partir d’aquest marc conceptual, i de l’aportació de diferents publicacions que havien analitzat per separat de quina manera alguns stakeholders podien condicionar les decisions de finançament, s’ha presentat un nou acostament que pretén explicar les decisions de finançament a través de la influència dels stakeholders. Després d’analitzar una mostra de les 500 empreses europees més grans, pel que fa al volum de facturació, s’ha pogut contrastar positivament la influència dels directius, treballadors, competidors, clients i proveïdors, en les decisions de finançament.