Resum:

El capital social, definit com els recursos als quals es té accés gràcies a la participació en grups o xarxes, ha estat reconegut com un determinant social de la salut. No obstant, el seu efecte ha estat poc investigat en relació a l’obesitat i les conductes de salut relacionades en població adolescent. Els mecanismes a través dels quals el capital social influencia diferents aspectes de la salut no estan suficientment descrits. A més, un espai poc explorat en l’estudi del capital social és el context familiar. L’objectiu general d’aquesta tesi doctoral és, doncs, investigar l’efecte del capital social en l’estil de vida, hàbits alimentaris i estatus ponderal d’una mostra d’adolescents catalans de diferents contextos socioeconòmics, amb un focus específic en l’entorn familiar. Els resultats indiquen que els diferents constructes del capital social actuen de manera separada i ens han permès caracteritzar alguns dels diversos mecanismes a través dels quals influeixen en l’estil de vida i conductes de salut en adolescents. Així mateix, en el marc d’aquesta recerca, alts nivells de capital social familiar són el factor més protector vers als indicadors de salut estudiats, i la seva influencia preval sobre el nivell socioeconòmic com a principal predictor social de salut en el nostre estudi. Investigacions futures haurien de contribuir a redefinir el paper del capital social en diferents àmbits, especialment el familiar, com a determinant social de la salut en els adolescents i en relació a altres determinants de la salut