Resum:

La tesi que es presenta és un estudi que se centra en dissenyar un model de competències TIC per avaluar, en base a una taxonomia, els acompliments docents en Contextos Educatius, basat en una visió teòrico-pràctica, per optimitzar la integració curricular en el sistema educatiu xilè i les percepcions dels estudiants respecte a l’ús dels recursos tecnològics en els processos d’ensenyament-aprenentatge, ja que no existeix un model (a Xile) que avaluï en el context real el que els professors realitzen amb les TIC a l’aula, sent els seus processos avaluatius només instrumentals. La mostra es constitueix per professors de 10 escoles d’educació bàsica (primària) de Xile per a la recol·lecció de dades quantitatives i 5 escoles per les dades qualitatives, que van ser seleccionats a través d’un mostreig intencionat. Els 5 objectius principals d’aquest treball són: diagnosticar la percepció sobre les Competències TIC dels docents xilens de primer cicle bàsic de la Región del Bío-Bío, Xile; identificar les percepcions dels estudiants de primer cicle bàsic, i directius respecte a l’ús de TIC que fan els professors en els processos d’ensenyament-aprenentatge; dissenyar un model de competències TIC per avaluar acompliments docents en contextos educatius, sobre la base d’una taxonomia teòric-pràctic que permeti avaluar-ne quantitativament i qualitativament; validar el model de Competències TIC per avaluar acompliments docents en Contextos Educatius; i finalment, transferir el model a la comunitat científica nacional i internacional i al sistema educatiu xilè. Aquesta recerca s’aborda des d’un disseny inductiu amb un mètode basat en la teoria fonamentada a través d’una metodologia mixta. Els resultats subratllen el disseny del model, la seva validació a través d’usuari i expert per a la seva posterior difusió a la comunitat científica. La finalitat és contribuir amb referents teòrics i pràctics a les redefinicions dels rols dels professors, aportant noves categoritzacions relacionades amb les Competències TIC en l’acompliment docent, amb el propòsit de disposar d’instruments de mesura qualitativa en contextos educatius xilens