Resum:

Treballar l’expressió dramàtica amb la intenció de fomentar el desenvolupament moral es justifica per la relació que aquesta pot establir amb dos requisits bàsics pel desenvolupament del judici moral, requisits reconeguts pel propi Lohlberg (1992); la oportunitat de presa de rol i els dilemes morals.
La qüestió concreta que es planteja en aquesta tesis queda forumulada de la següent manera: Existeix una relació entre l’expressió dramàtica i el desenvolupament del judici moral?