Resum:

Els programes de mediació s’han consolidat com un procediment efectiu per a la millora de la convivència, tot i això, en la majoria d’escoles, la concepció dels conflictes i les accions per afrontar-los encara s’ancoren en l’enfocament punitiu retributiu propi de sistemes de regulació de convivència que haurien de ser obsolets. Els programes de justícia restaurativa que s’estan desenvolupant en altres països poden sumar-se als programes de mediació per a la gestió positiva de les relacions i els conflictes i promocionar un canvi de paradigma en l’àmbit escolar. La recerca consta de dues fases, la primera recull l’anàlisi descriptiva i comparativa de les avaluacions més destacades dels programes de justícia restaurativa a l’àmbit escolar del Regne Unit (67 escoles avaluades en 4 informes) amb l’objectiu d’identificar-ne les seves principals característiques, i es contrasta amb entrevistes fetes a tres experts en l’aplicació de la justícia restaurativa a l’escola. Arran d’aquesta anàlisi es dissenya un programa de formació de docents i s’aplica en tres casos diferents en el context català (35 docents). En la segona fase de la recerca, s’efectua l’avaluació diferida de la incidència de la formació en l’entorn professional i en el pas d’una mentalitat retributiva a una mentalitat restaurativa en els docents. Es conclou que els programes de justícia restaurativa contribueixen a generar el desenvolupament de competències necessàries per a facilitar el canvi de rol del docent, ja que incideixen en la manera de gestionar els conflictes i les relacions a l’escola. Aquest canvi de mentalitat pot influir en la superació de l’escola post-industrial, la humanització de les relacions i la promoció de l’escola justa.