Resum:

La tesi que es presenta és un estudi de cas del procés d’incorporació pedagògica de les tecnologies de la informació i comunicació, específicament de la pissarra digital interactiva a l’aula. La mostra està constituïda per docents de 14 centres d’infantil i primària de Catalunya, que van rebre formació i assessorament pel Centre de Tecnologies Ituarte.
Els tres objectius principals del nostre treball són: analitzar i avaluar aquest procés de formació a través del Model Eduticom; explorar i descriure l’ús que els docents donen a les pissarres digitals interactives en la dinàmica educativa en les seves aules; i finalment, dissenyar un model de formació i assessorament continuat del professorat que tingui en compte un procés de seguiment, suport i sostenibilitat de la innovació educativa amb suport de les tecnologies.
Des d’un disseny multiparadigmàtic s’aborda aquesta investigació amb un mètode qualitatiu i quantitatiu. Els resultats subratllen la satisfacció dels mestres pel model de formació rebuda, l’adaptació del model a les seves necessitats com a professors d’aula, els canvis en els aspectes metodològics i didàctics que l’ús dels PDI en l’aula els ha imposat; i finalment, la importància d’una adequada infraestructura, gestió dels recursos i destinació d’un horari no lectiu, per a la pràctica i implementació de la innovació educativa amb ús de tecnologia.