Resum

Tota recerca respon a una pregunta anomenada de ruptura. La que donà lloc a la present és la següent: És necessari en l’àmbit del batxillerat a Catalunya, un canvi del model educatiu presencial a un model mixt o blended-learning?

En la primera aproximació teòrica sorgeixen els següents elements estratègics que s’aborden de forma estructurada en la revisió de literatura.:
1. Context sociodigital actual: tendències tecnològiques emergents
2. Models pedagògics i aprenentatge amb suport TIC
3. La competència digital docent
4. Els cursos de batxillerat com a estudis preuniversitaris a les portes del nou EEES (Espai Europeu d’Educació Superior): reptes i oportunitats.

Es realitza un procés descriptiu o naturalista de tipus exploratori. (Interpretatiuhermenèutic).

És un disseny no experimental, transversal (o transseccional). Es desenvolupa usant un model mixt amb base quantitativa i triangulació de base qualitativa, usant com a mètode un estudi de casos múltiples, en vuit centres de l’àmbit del batxillerat a Catalunya; Es tracta de conèixer, analitzar i avaluar la percepció que els principals agents implicats en el procés educatiu del batxillerat tenen de la necessitat d’un canvi metodològic amb el suport de les TIC.

Les PAU (Proves d’accés a la Universitat) atorguen un condicionant sever a les
dinàmiques i mètodes del batxillerat a Catalunya, donant també context i sentit a la present recerca; no n’hi ha d’anteriors acreditades en aquesta etapa clau de
l’ensenyament post-obligatori a Catalunya.
Les dades obtingudes ens permeten afirmar que en aquest moment, en els centres participants en l’estudi no hi ha la percepció clara i prou definida que el canvi de model sigui una necessitat, encara que s’expressa una tendència per terços a favor, en contra i en indefinició al respecte.
En canvi hem apreciat la clara tendència dels participants entrevistats a creure que sí que hi haurà evolució cap a un model mixt, fermesa d’opinió que es cimenta al seu torn en la preocupació perquè aquesta hipotètica transició tingui un profund respecte i mirada crítica per la preservació del factor humà en l’acte de l’aprenentatge i en l’orientació, és a dir transcendeixi de la mera transmissió de coneixements, especialment si aquesta es realitza
en part de forma telemàtica.

Paraules clau: b-learning; blended learning; educació; batxillerat; Catalunya