Presentació

El grup de recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació – PSITIC de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, desenvolupa la seva activitat investigadora, formativa i de transferència de coneixement i serveis,entorn als nous paradigmes socioeducacionals comunitaris, inclusors i en xarxa, i específicament entorn la qualitat i sostenibilitat dels processos de transformació i innovació educativa, amb el suport de les tecnologies de la informació i de la comunicació i els nous entorns sociodigitals.

És així com la nostra recerca s’endinsa de ple, des de diferents angles, en els nous reptes de l’educació del segle XXI, internacionalment reconeguts com els paradigmes del “Life Wide Learning“, la “Ubiquitous Learning Society” i la “Societat-xarxa i del coneixement”, tenint en compte les seves potencialitats d’innovació i canvi, però posant també una especial atenció com a grup de recerca, a les escletxes, fractures o contradiccions de progrés que aquests nous paradigmes i marcs relacionals estan reportant a nivell educatiu i social.

L’eix vertebrador i fonamentador d’aquesta activitat respon a una perspectiva d’anàlisi transdisciplinar (sociològica/filosòfica/psicològica/pedagògica) i a una comprensió narrativa-socioconstruccionista i sistèmica del canvi educacional (tant a nivell personal, grupal, institucional com comunitari).

Així mateix, i com a conseqüència de tot això anterior, el focus central de PSITIC ha esdevingut la tasca investigadora, formativa i de transferència entorn dels nous estils, models i estratègies de lideratge de l’acció educativa transformadora, fonamentada en la xarxa de coresponsabilitats socioeducatives dels diferents agents socials i educatius (formals, no formals i informals), atenent tant a contextos de vulnerabilitat com a contextos d’èxit i inclusió.

Dr. Jordi Riera i Romaní
Investigador Principal del Grup PSITIC