La Cultura de paz en la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los libros de texto de Educación Primaria

Referència: Boqué, M.C.; Pañellas, M.; Alguacil, M. i García, L. (2014). La cultura de paz en la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los libros de texto de educación primaria. Perfiles educativos, XXXVI(146), p.80-97.

Resum:

En aquest article examinem la contribució de l’educació a la construcció de la cultura de pau en 11 llibres de text d’educació per a la ciutadania de primària editats a la Comunitat Autònoma de Catalunya el 2009, per tractar-se de l’àrea més explícitament vinculada a la pau. Es va efectuar un estudi documental mitjançant metodologia comparada i anàlisi de contingut amb un instrument prèviament dissenyat i validat que han aplicat avaluadors independents. Els resultats assenyalen certes llacunes : absència del vocable ” pau” al 63 per cent dels llibres , falta d’atenció al passat i al futur ( absent en un 38.5 i un 72.7 per cent, respectivament ) , manca de pràctiques participatives i democràtiques ( 55 per cent ) , oblit dels conflictes socials i els seus actors ( 54.5 per cent ) o ignorància de la relació local – global ( 48.7 per cent ) , entre les més assenyalades.