De la planificació a la programació. Instruments metodològics per al disseny de les intervencions educatives.

Referència: Vilar, J. (1996). De la planificació a la programació. Instruments metodològics per al disseny de les intervencions educatives. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 3, p.11-49.

Resum:

La planificació és un saber tecnologic que serveix per sistematitzar coneixements i per aproximar-nos ordenadament a les realitats sobre les quals volem intervenir. Així doncs, inicialment l’associem a la idea d’organitzar, donar ordre, coordinar, preveure alguna mena d’acció amb el propòsit d’obtenir algun resultat previament fixat entre moltes possibilitats diverses, tenint en compte els mitjans de que es disposa i la realitat concreta en que estem ubicats. Amb paraules d’ Ander-Egg (1991), la planificació és l’acció que consisteix en utilitzar un conjunt de procediments mitj ant els quals s’ introdueix una major racionalitat i organització en un conjunt d’activitats i accions articulades entre elles que, previstes amb anticipació, tenen el proposit d’ influir en el curs de determinats aconteixements, per arribar a una situació que es defineix com a desitjable, mitjançant l’ús eficient de determinats mitjans i recursos.