Les TIC a l’ensenyament universitari presencial: reptes didàctics i facilitadors per a una incorporació amb èxit

Referència: Prats, M.A. (2005). Les TIC a l’ensenyament universitari presencial: reptes didàctics i facilitadors per a una incorporació amb èxit. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 16, p.275-283.

Resum:

El professorat que vol millorar la seva activitat docent no necessita ser especialista en tecnologia educativa. Però si vol dur a terme innovacions amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) i fer-ho de manera reflexiva, sotmetent la seva actuació a un procés d’analisi, ha de partir de treballs existents i qüestionar-se fonamentalment que aporten els recursos tecnolbgics a la seva activitat docent i com s’han de fer servir per millorar-la.