El correu electronic: noves possibilitats comunicacionals

Referència: Àvila, X. i Vives, N. (1991). El correu electronic: noves possibilitats comunicacionals. Item, 9, p.76-85.

Resum:

L’article fa una descripció de la missatgeria electrónica, detallant els diversos nivells de comunicado que es poden donar: ús privat d’usuari a usuari, cartelleres generals, i entorns de clubs i cartelleres per árees. Així mateix es fa una breu presentado deis servéis de correu electronic mes interessants en el camp documental. Es fa referencia també a les publicacions electróniques interactives i a la teleconferéncia, aplicacions telemátiques properes al correu electronic.